ඔබේ සිගිත්තාගේ උපතේ සිට පලමු උපන් දිනය දක්වා ඡායාරූප 600ක් පමණ ඇතුලත් කර සාදා ගත හැකි scrapbook එකකි පිටු අතරට magnets යොදා ඇත ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳ 100%ක වගකිමද සමගින් අවශ්‍ය අය inbox පණිවිඩයක් යොමු කරන්න0766738397Whatsapp available